แผนที่ความเสี่ยงดินถล่มเชิงพลวัต (Dynamic Landslide Risk Map)

พื้นที่ F ต.เวียงเชียงของ | วันที่ 14/07/2024

ขอบเขตที่ศึกษา

---ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ---ขอบเขตพื้นที่จังหวัด

ระดับความเสี่ยง

0.0 - 0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 0.5 0.5 - 0.7 0.7 - 0.9 0.9 - 1.0

ปริมาณน้ำฝนรายวัน

รหัสสถานี สถานี ปริมาณน้ำฝน (มม.)
STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ อ.เชียงของ 0.0
STN0360 บ้านทุ่งทราย อ.เชียงของ 0.0
STN0361 บ้านน้ำม้าเหนือ อ.เชียงของ 0.5

ปริมาณน้ำฝนสะสม 4 วันล่าสุด

รหัสสถานี ปริมาณน้ำฝน (มม.)
STN0235 0.0
STN0360 6.0
STN0361 1.0

หมายเหตุ * ข้อมูลสถิติน้ำฝนสะสมโดยเฉลี่ย 5 ปี

ปริมาณน้ำฝนสะสม 4 วันล่าสุด