แผนที่ความเสี่ยงดินถล่มเชิงพลวัต (Dynamic Landslide Risk Map)

พื้นที่ D ต.วารี | วันที่ 14/07/2024